Wednesday, July 3, 2019

Edukacija građana o smanjenju rizika od katastrofa korišćenjem multimedijalnih sadržaja – društvene igre, kompjuterske igrice i simulacije

Polazeći od značaja edukacije građana i dece o smanjenju rizika od katastrofa, u radu su izneti rezultati teorijskog istraživanja u okviru kojeg su identifikovani, analizirani i interpretirani dostupni i širom sveta korišćeni multimedijalni sadržaji od značaja za podizanje svesti i znanja građana o načinima reagovanja u uslovima katastrofa. Korišćenjem analize sadržaja, opisane su najznačajnije karakteristike edukacije u školama i društvenih igara, primene kompjuterskih igrica i simulacija, postojećih kurseva i obuka, edukativnih video snimaka i različitih postera, brošura i vodiča za potrebe smanjenja rizika od katastrofa. Rezultati teorijskog istraživanja mogu biti iskorišćeni kao polazna osnova u koncipiranju edukativnih materijala građana i dece na području Srbije kako bi se sistematski i efikasno podigao nivo njihove spremnosti za reagovanje. Svakako, pre implementacije određenog edukativnog materijala, potrebno je sprovesti empirijsko istraživanje u kojem bi trebalo testirati efikasnost njegove implementacije i uspešnosti podizanja nivoa znanja i svesti o rizicima. Ključne reči: bezbednost, edukacija građana i dece, multimedijalni sadržaji, društvene igre, kompjuterske igrice.

https://www.researchgate.net/publication/331984759_Edukacija_gradana_o_smanjenju_rizika_od_katastrofa_koriscenjem_multimedijalnih_sadrzaja_-_drustvene_igre_kompjuterske_igrice_i_simulacije_-_Citizens'_education_about_disaster_risk_reduction_using_mult