Thursday, October 3, 2019

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama - Disaster Risk Management (udzbenik)


After ten years of dealing with the scientific discipline in the field of disaster studies at the University of Criminal Investigation and Police Studies in Belgrade and the Faculty of Security, University of Belgrade, scientific and pedagogical conditions have been created for me to write a textbook that is a synthesis of all the different segments of theoretical achievements in the field of modern disaster risk management. The special contribution of the textbook is reflected in the fact that it is a relatively young scientific discipline in our region as well as the first part in which systematically and comprehensively elaborates all measures and activities that modern catastrophe risk managers have to take at different stages (mitigation, preparedness, response and the recovery) of modern disaster management to prevent or reduce the negative consequences of the increasing frequency of natural and man made hazards.
The textbook is intended for students of basic and master academic studies at the Faculty of Security, University of Belgrade, the Criminal Police University, as well as to a wider professional audience (members of the emergency services, etc.), who are increasingly faced with the need for a more thorough understanding of the problem of a multidisciplinary approach in the identification process, disaster risk analysis and treatment. The content of the textbook is in line with the curriculum of the subject “Disaster Risk Management”, which is taught in the third year of basic academic studies of the Faculty of Security. In the writing of the textbooks, great attention was paid to meeting high standards in terms of scientific and professional and pedagogical and didactic requirements, and extensive scientific and professional material of all relevant foreign and domestic authors was used. Besides, the author used a fair treasure trove of his scholarly and professional papers, which have been scientifically verified by numerous international and national reviewers. Also, the author incorporated most of his research findings in the country and abroad into the text of the textbook to enrich it with scientifically verified facts. Also, invaluable experience in working with students has helped to release the textbook from the additional scientific reflection that would make it difficult to acquire basic knowledge in the field of disaster risk management.
The first edition of the textbook also has its limitations, which are reflected in the insufficient theoretical development of the scientific discipline, which is relatively young and should contribute to creating additional conditions for the construction of the theory. I would like to emphasize that the textbook represents the first such publication published in the Serbian language in our region, which will greatly improve the knowledge and professional competences of the general professional public. The textbook was created under the great influence of Prof. Dr Vladimir Jakovljevic, Head of the Department of Disaster Management and Environmental Studies, Faculty of Security, University of Belgrade, Prof. Dr Dragan Mladjan and Prof. Dr Boban Milojkovic from the University of Criminal Investigation and Police Studies who introduced me very selflessly and with great enthusiasm into the world of scientific disciplines in the field of disaster studies.
The author expresses special gratitude to the reviewers: Prof. Dr Vladimir Jakovljevic, Prof. Dr Slavoljub Dragicević, Prof. Dr Boban Milojković, Prof. Dr Želimir Kešetović, who had a significant influence on the advancement of modernity, structure and content of the first edition of the textbook. Besides, the author expresses selfless gratitude to other professors and researchers who have contributed directly or indirectly to the development of a very significant scientific discipline, such as disaster risk management, by Prof. Dr Stanimir Kostadinov, Prof. Dr Jasmina Gačic. The author also owes his gratitude for selfless support to the members of the Scientific and Professional Society for Disaster Risk Management, who encouraged their professional controversies, suggestions and ideas to awaken the most beautiful and strongest in myself and to be able to write my first textbook in full strength, patience and energy, as well as not to give up the advancement of my research ideals. I would also like to thank for the invaluable support of my students, future disaster risk managers, who encouraged me to write my first textbook. And finally, to my family and friends, my heartfelt thanks for the selfless understanding, love, and support they provided me daily in the textbook writing days. -------- Nakon desetogodišnjeg bavljenja nastavno-naučnim radom u oblasti studija katastrofa na Kriminalističko-policijskom univerzitetu i na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, stekli su se naučni i pedagoški uslovi da napišem udžbenik koji predstavlja sintezu svih različitih segmenata teorijskih dostignuća u domenu savremenog upravljanja rizicima od katastrofa. Reč je o relativno mladoj naučnoj disciplini na ovim prostorima i prvom delu u kojem se sistematski i sveobuhvatno elaboriraju sve mere i aktivnosti koje savremeni menadžeri rizika od katastrofa moraju preduzimati u različitim fazama (ublažavanje, priprema, odgovor i oporavak) savremenog upravljanja u katastrofama, kako bi se sprečile ili smanjile negativne posledice sve učestalijih prirodnih i tehničko-tehnoloških opasnosti. 
Udžbenik je namenjen studentima osnovnih, master i doktorskih studija na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu i na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, ali i široj naučnoj i stručnoj čitalačkoj publici (istraživači u oblasti studija bezbednosti interventno-spasilačkih službi i dr.) koja sve više uviđa neophodnost detaljnijeg razumevanja multidisciplinarnog pristupa identifikovanju, analizi i tretmanu rizika od katastrofa. Sadržaj udžbenika je usklađen s nastavnim planom i programom predmeta Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, koji se izučava na trećoj godini osnovnih akademskih studija na Fakultetu bezbednosti. Prilikom pisanja udžbenika posebno se vodilo računa o ispunjenosti standarda u vezi s naučno-stručnim, pedagoškim i didaktičko-metodičkim zahtevima, zbog čega je korišćena i obimna naučno-stručna građa mnogih relevantnih stranih i domaćih autora. Osim toga, autor je u pisanju udžbenika koristio pravu riznicu svojih naučnih i stručnih radova koji su naučno verifikovani od strane brojnih međunarodnih i domaćih recenzenata. Osim toga, većina rezultata istraživanja koja sam sproveo u zemlji i u inostranstvu inkorporirana je u udžbenik s ciljem njegovog obogaćivanja naučno verifikovanim činjenicama. Neprocenjivo iskustvo u radu sa studentima omogućilo je da tekst bude oslobođen dodatnog naučnog promišljanja koje bi otežalo usvajanje osnovnih znanja u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa. Autor je učinio napor na stručnom, naučnom i peda-goškom planu, ali i pored toga mogući su propusti. Zato sve dobronamerne primedbe i sugestije sa zahvalnošću prihvatam. 
Prvo izdanje udžbenika ima i određena ograničenja kao posledicu nedovoljne teorijske razvijenosti naučne discipline i tek treba da doprinese stvaranju uslova za izgradnju teorije. Posebno bih naglasio da udžbenik predstavlja prvo takvo štivo objavljeno na srpskom jeziku na našim prostorima što će umnogome značiti unapređivanju znanja i profesionalnih kompetencija široj stručnoj javnosti. Udžbenik je nastao pod velikim uticajem prof. dr Vladimira Jakovljevića, šefa Katedre studija upravljanja u vanrednim situacijama i ekološke bezbednosti na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kao i prof. dr Dragana Mlađana i prof. dr Bobana Milojkovića s Kriminalističko-policijskog univerziteta, koji su me nesebično i s puno entuzijazma uveli u nastave i istraživanja u oblasti studija katastrofa. Posebno zahvaljujem recenzentima prof. dr Vladimiru Jakovljeviću, prof. dr Slavoljubu Dragićeviću, prof. dr Bobanu Milojkoviću i prof. dr Želimiru Kešetoviću, kao i urednicima prof. dr Srđanu Milašinoviću i prof. dr Draganu Mlađanu, koji su umnogome doprineli modernosti i unapređenju strukturiranosti i sadržajnosti udžbenika. Nesebično zahvaljujem i ostalim profesorima i naučnim istraživačima, koji su svojim naučnim radovima direktno ili indirektno doprineli razvoju upravljanja rizicima od katastrofa kao važne naučne discipline, a pre svega prof. dr Stanimiru Kostadinovu, prof. dr Jasmini Gačić, prof. dr Slobodanu Miladinoviću, prof. dr Aleksandri Ljuštini, prof. dr Dejanu Boškoviću i doc. dr Ivanu Novkoviću. Naravno, za neprocenjivu podršku zahvalan sam i članovima Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, kao i mojim studentima, budućim menadžerima rizika od katastrofa, koji su svojim stručnim polemikama, sugestijama i idejama probudili ono najlepše i najjače u meni i podstakli me da smognem snage, strpljenja i energije da napišem svoje prvo udžbeničko delo. Na kraju, svojoj porodici i prijateljima srdačno zahvaljujem za razumevanje, ljubav i podršku koje su mi svakodnevno pružali tokom pisanja. 

Udžbenik Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama pos­većujem studentima Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogra­du i Kriminalističko-policijskog univerziteta, budućim profe­sionalnim menadžerima bezbednosti i kriminalistima koji će biti zaokupljeni izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti. Sledite svoje snove i ne dopustite da vas bilo kakva prepreka zaustavi na tom putu, jer imate i snage i energije da promenite svet. Verujte u sebe i snovi će vam se obistiniti.

https://www.researchgate.net/publication/335797940_Upravljanje_rizicima_u_vanrednim_situacijama_-_Disaster_Risk_Management

No comments:

Post a Comment