Tuesday, August 14, 2018

KNOWLEDGE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BELGRADE AS AN ELEMENT OF FLOOD PREPAREDNESS - ЗНАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ КАО ЕЛЕМЕНТ СПРЕМНОСТИ ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОПЛАВЕ

The consequences of the floods that inundated the territory of Serbia in 2014 indicated a high level of citizen unpreparedness to respond to the situation. Starting from this fact, the basic idea of this research is to examine the level and correlation of certain factors with the students' knowledge about floods as natural disasters. The aim of the research is a scientific explanation of the correlation between students' knowledge about floods and these factors. The research consisted of a survey conducted on a sample of 3,498 respondents who make up 8.96% of the students population. The respondents were students from 19 secondary schools, out of a total of 54 at the territory of 11 affected municipalities of the city of Belgrade. The research results suggest that flood related knowledge is influenced by the students’ gender, education and employment status of parents, education acquired in school and in the family, while the knowledge of safety procedures for responding to floods is influenced by fear, gender and the educational level of parents. These results can be used in creating educational programme strategies to enhancing preparedness for response.

Key words: natural disasters, floods preparedness, secondary schools, knowledge, Belgrade.

Последице поплава које су захватиле територију Србије током 2014. године указале су на висок ниво неспремности грађана за реаговање у насталој ситуацији. Руководећи се тиме, основна идеја овог истраживања је да се испитају ниво и повезаност одређених фактора са знањем ученика о поплавама као природним катастрофама. Циљ истраживања представља научна експликација повезаности знања ученика о поплавама и споменутих фактора. Истраживање је остварено методом анкетирања, на узорку од 3498 испитаника, који чине 8,96% популације. Испитаници су ученици 19 средњих школа од укупно 54, колико их има на територији 11  угрожених општина Града Београда. Резултати истраживања указују на то да на знање о поплавама утичу пол ученика, образованост и запосленост родитеља, едукација у школи и породици, док на познавање безбедносне процедуре за реаговање приликом поплава утичу страх, пол и образованост родитеља. Наведени резултати могу се искористити приликом стварања стратегија образовних програма, што би допринело унапређењу спремности за реаговање у условима природних катастрофа изазваних поплавама.

Кључне речи: природне катастрофе, поплаве, средње школе, перцепција, знање, Београд.


Cvetković, V., Lipovac, M., & Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. Journal for social sciences, TEME, 15(4), 1259-1273.