Friday, April 1, 2016

Осигурање од последица поплава у СрбијиБрој и озбиљност последица природних катастрофа у свету и Србији, сваким даном се све више повећава. У појединим земљама већ постоји обавезно осигурање од последица поплава, док је у Србији то још у зачетку.

У истраживању спроведеном у склопу докторске дисертације ,,Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији“ Цветковић Владимира, утврђено је да само 8% испитаника поседује осигурање од последица поплава, док 86,6% не поседује (табела 1). Са друге стране, резултати истраживања спроведеног у Шкотској (Werritty et al., 2007: 112) показују да је међу испитаницима који су доживели последице поплаве 84% осигурало своје домаћинство, док 3,9% није. Са друге стране, међу испитаницима који нису доживели поплаве, 59,8% осигурало је своје домаћинство за разлику од 8,3% који нису то учинили.

Табела 1. Преглед одговора на питање: ,,Да ли је ваша кућа или стан осигурана од последица поплава?“


Фреквенција
Проценти (%)
Да
200
8,0
Не
2166
86,6
Укупно
2366
94,6

Полазећи од истраживачког питања да ли постоји разлика у доношењу одлуке o коришћењу осигурања од последица поплава између жена и мушкараца испитана је повезаност пола и коришћења осигурања. Хи-квадрат тестом независности (χ2) истражена је веза између пола и категоријске променљиве осигурања од последица поплава. Резултати Хи-квадрат теста независности (χ2) показали су да постоји статистички значајна веза између пола испитаника и осигурања од последица поплава (p = 0,000 < 0,05, V = 0,124 – средњи утицај) (табела 3). Од укупно 2500 испитаника којима је постављено питање ,,Да ли бисте се осигурали кућу/стан од последица поплаве“ 29,9% испитаника би осигурало, 20,3% не би и 25% не зна (табела 2). Преостали број испитаника није дао одговор на постављено питање. Надаље, судећи према добијеним резултатима, од 734 испитаника који би се осигурали од последица поплава, мушкарци (54,2%) би се у много већем проценту осигурали у односу на жене (45,8%).

Табела 2. Преглед резултата унакрсног табелирања пола и осигурања куће/стана

Осигурање куће/стана
Да
Не
Не знам
Мушки
Фреквенција
398
218
284
Пол (%)
32,4
17,8
23,1
Осигурање (%)
54,2
43,8
46,3
Женски
Фреквенција
336
280
330
Осигурање (%)
27,3
22,8
26,9
Перцепција(%)
45,8
56,2
53,7
Укупно
Фреквенција
734
498
614
Осигурање(%)
29,9
20,3
25,0
Перцепција(%)
100,0
100,0
100,0

Табела 3. Резултати Хи-квадрат теста независности (x2) пола и осигурања куће/стана

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
36,258a
2
,000
Likelihood Ratio
36,499
2
,000
Linear-by-Linear Association
4,635
1
,031
N of Valid Cases
2366Symmetric Measures

Value
Approx. Sig.
Nominal by Nominal
Phi
,124
,000
Cramer's V
,124
,000
N of Valid Cases
2366За цитирање користити: Цветковић, В. (2015). Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији. (Докторска дисертација), Универзитет у Београду, Факултет безбедности.   

No comments:

Post a Comment